973 24 64 17 info@ifortrans.eu

Assesoría

Assessoria, comprovació i seguiment dels procediments respecte a qualsevol qüestió relacionada amb la seguretat en el transport, càrrega o descàrrega de mercaderies perilloses. Comprovació del compliment de la normativa: documentació, etiquetatge, tipus d’envasos i embalatges, graus d’omplit de cisternes, càrregues en contenidors, embalatge comú, càrrega en comú, etc.

Normativa al día

Servei d’informació sobre qualsevol modificació de la normativa aplicable al transport de mercaderies perilloses.

Formació contínua

Plans de formació contínua i reciclatge als treballadors amb relació a la normativa, modificacions de l’ADR, novetats tècniques, procediments administratius i d’execució de l’empresa, consignes i plans d’actuació, riscs intrínsecs de les mercaderies perilloses i el seu transport, càrrega i descàrrega.

Informe anual

Redacció de l’informe anual obligatori sobre les activitats de transport, càrrega descàrrega de mercaderies perilloses i posterior presentació al Ministeri pertinent així com a la Comunitat Autònoma en la que tingui activitat l’empresa.

Accidents i incidents

Elaboració de l’informe obligatori en cas d’accident per a l’Administració. Assessorament en la posada en marxa d’accions per a evitar accidents, incidents o infraccions greus, així com promoure procediments d’urgència.

Cartes de port i instruccions escrites

Elaboració de cartes de port i instruccions escrites segons la normativa vigent. Indicació dels equips de seguretat pertinents.

Pregunta'ns

Explicans els teus dubtes

ca