973 24 64 17 info@ifortrans.eu

Assesoría

Assessoria, comprovació i seguiment dels procediments respecte a qualsevol qüestió relacionada amb la seguretat en el transport, càrrega o descàrrega de mercaderies perilloses. Comprovació del compliment de la normativa: documentació, etiquetatge, tipus d’envasos i embalatges, graus d’omplit de cisternes, càrregues en contenidors, embalatge comú, càrrega en comú, contractació o subcontractació de transports, etc.

Normativa al día

Servei d’informació sobre qualsevol modificació de la normativa aplicable a les mercaderies perilloses.

Formació contínua

Plans de formació contínua i reciclatge als treballadors amb relació a la normativa, modificacions de l’ADR, novetats tècniques, procediments administratius i d’execució de l’empresa, consignes i plans d’actuació, riscs intrínsecs de les mercaderies perilloses i el seu transport, càrrega i descàrrega.

Informe anual

Redacció de l’informe anual obligatori sobre les activitats de transport, càrrega descàrrega de mercaderies perilloses i posterior presentació al Ministerio de Fomento així com a la Comunitat Autònoma en la que tingui activitat l’empresa.

Accidents i incidents

Elaboració de l’informe obligatori en cas d’accident per a l’Administració. Assessorament en la posada en marxa d’accions per a evitar accidents, incidents o infraccions greus, així com promoure procediments d’urgència.

Cartes de port i instruccions escrites

Elaboració de cartes de port i instruccions escrites segons la normativa vigent. Indicació dels equips de seguretat pertinents.

Alta A Transports

Alta davant l’administració de transports

Pregunta'ns

Explicans els teus dubtes